جنس اشاره دارد به تفاوت‌های بیولوژیک، کروموزوم‌ها، هورمون‌ها، اعضای درونی و بیر...

Read More

آشنایی با جنسیت

وقتی ذهن‌ام، ذهن خودم، پرشتاب، چرخ‌چرخ کار خود را می‌کند بی‌توقف، در خواب، بیدا...

Read More

تلگرام

چیزی در جهان که شرم‌آور نیست واقعیت موجود است   نه به این معنی   به آن معنی که ا...

Read More

واقعیت موجود

گاهی یک زانو از یک زن بیشتر می‌زند گاهی هیچکس نیستم . گاهی یک زن از یک زنده بیشتر می...

Read More

هستن‌های زنانه