اول شما به ما میگویید: پدر سگ!. بعد ما به شما میگوییم: پدر سگ خودتی!. بعد شما میگویید: دوست عزیز، بحثو نکشون به خشونت. بعد ما می گوییم: تو نبودی اول فحش دادی؟ بعد شما میگویید: مگه پدرت سگ نیست شما؟  بعد ما خیز برمیداریم طرف شاهرگ شما

۳۱ ژانویه ۲۰۱۱