زنان همجنسگرا همجنس زنان دگرجنسگرا نیستند

زنان دگرجنسگرا به مردان دگرجنسگرا شبیه ترند تا به زنان همجنسگرا

زنان دگرجنسگرا برای به دست آوردن حقوقی جان می کنند که زنان همجنسگرا برای از دست دادنش جان می کنند

خویشاوندی زنان دگرجنسگرا با مردان دگرجنسگرا، خیره کننده است

و خطرناک

هم برای زنان همجنسگرا هم برای مردان همجنسگرا

۲۷ ژانویه ۲۰۹