در شرایطی که زن ها برای کسب اجازه ی کار و تحصیل و سفر و چگونه نشستن و چگونه از جا برخاستن و پرداخت قیمت ها و چیزهای دیگر، به وجود یک شوهر نیاز نداشته باشند،

و به منظور مادر شدن، ناچار نباشند مردی را در رختخواب بالا پایین بیندازند،

چه دلیل دیگری به جز مزه ی دلخواه می تواند تعیین کند وقت عشق بازی، کیر را به دهان ببری یا کس را ؟

۱۶ ژوئن ۲۰۰۸