پنج سال پیش خبر خوش یک رسانه ی تازه ی خوب را من هم همان زمان با دیگران شنیدم.  و بعد زمانه را ورق زدم، و دوستش داشتم،  مثل همه ی گوشه های فرهنگ ایران، و همه ی زیبایی هایی که ایران دارد، نازیبایی هایی که دارد، و هر چقدر هم که مال ما باشد مال ما نیست، به چندین معنی

سال سوم است که زمانه مال ما هم هست.  خانه ی ما هم شده، و بخشی از پیوند ما با فضاهای عمومی جامعه  شده، جایگزین خیلی از جاهایی که حضور آشکار ما در آن غایب است

بارها و در موقعیتهای مکرر گفته ام و به یاد آورده ام که صفحه دگرباش زمانه اولین حضور رسمی و دائمی جامعه ی دگرباش در رسانه ی عمومی فارسی است، و این را مدیون به اجرا در آوردن خط مشی زمانه از سوی سردبیرش فرید حائری نژاد دانسته ام، و مدیون ترکیب و تداخل آموزه های ایرانی و تجربه های رسانه ای غربی فرید

سال سوم است که از نزدیک و از پشت پنجره شاهد تلاش تیم زمانه هستم و شاهد تلاش شبانه روزی برای پیشبرد هدف های زمانه

از آنجایی که زمانه برای ما در جامعه ی دگرباش، فقط یک رسانه مثل همه ی رسانه های فارسی نیست، و از آنجایی که زمانه، رسانه ی ما هم هست، این تلاش شبانه روزی را با دلهره و با اضطراب، و با شادی تماشا کرده ام

در این دو سالی که گذشته، زمانه پای خیلی از نوآوری های روشن بین را به چارچوب مطالعه ی خواننده های خود باز کرده و تابوهایی را شکسته که ضرورت زندگی روزمره و حال جامعه بوده اند نه راهکارهای ایدئولوژیک و گروهی، و این مغتنم است.   حضور ما در زمانه یکی از همین تابوهاست، که شکسته شد، مغتنم بود و پنجره ای را به روی بخشی از جامعه باز کرد که تا پیش از آن در نهایت، پیچیده در پرده ای از ابهام بود.   زمانه بزرگترین ویژگی های خود را مدیون همزمانی با زمان خود است، و پایبندی به بدیهیات هنوز تجربه نشده ی حقوق بشر

برای زمانه و برای نسلی که باید در زمانه حضور داشته باشند و زمانه باید امکانات حضورشان را در زمانه ایجاد بکند تا همراه این رسانه زندگی اجتماعی ایرانی را رو به زندگی ببرند آرزوی خستگی ناپذیری و انرژی  می کنم

به سردبیر زمانه و تیم زمانه و ما که همراه زمانه هستیم تبریک می گویم

ساقی قهرمان

اول آگوست دوهزار و یازده