موسوی و کروبی باید با معیار احترام به حقوق بشر سنجیده شوند نه با  معیار اعتقاد به خمینی.   اگر موسوی هوادار خمینی هست اما هوادار بریدن دست و زبان مردم نیست، چرا باید با هواداری اش از خمینی مشکل داشته باشیم؟

.

آن چیزی که حرفهای موسوی را قابل باورتر می کند این است که به تلویح حرف می زند نه به صراحت، و با این تلویح تایید می کند که هوای سرکوب شدن را دارد. اگر نداشت، خیال می کردیم که همدست است

.

ما در حال باید بجنگیم تا از ولایت فقیه و چماقدارش احمدی نژاد عبور کنیم. شاید موسوی اولین قدم این عبور باشد، اما اگر برای عبور از رژیم به این بهانه که موسوی خوب نیست، اقدام نکنیم همین جا که هستیم مانده ایم، در دیوانه خانه ای که از آسمان و زمین اش خون می ریزد

۱۱ فوریه ۲۰۱۱