تفاوتی میان خودکشی آنی و خودکشی تدریجی است که عطوفت آدم به خودش را آشکار می کند

وقتی به خودکشی تدریجی تن می‌دهی باید خودت را محکوم کرده باشی به اعدام قاطع پوست‌پاره‌کن و انگیزه‌ات باید نفرت از خودت باشد.

اگر نفرت از خودت نداشته باشی، تناقضی که در عطوفت به خودت در سرت موج می‌زند با خشونتی که با دست رابطه به خودت روا می‌کنی در یک جنگ و حیرت دایمی سرت را تبدیل به بازار مسگرها می‌کند و تمام

باید پوست‌ات را از دور رابطه‌ای که دورش گردیده بودی پاره کنی بنشینی از نو پوست بکشی دور خودت شروع کنی بنویسی در مقابله با این خودکشی جانی

ساقی قهرمان. همین

۱۷ دسامبر ۲۰۱۳