جنس و جنسیت

جنس اشاره دارد به تفاوت‌های بیولوژیک، کروموزوم‌ها، هورمون‌ها، اعضای درونی و بیر...

Read More

آشنایی با جنسیت