محبوب مجنون

وقتی ذهن‌ام، ذهن خودم، پرشتاب، چرخ‌چرخ کار خود را می‌کند بی‌توقف، در خواب، بیدا...

Read More

تلگرام

چیزی در جهان که شرم‌آور نیست واقعیت موجود است   نه به این معنی   به آن معنی که ا...

Read More

واقعیت موجود

گاهی یک زانو از یک زن بیشتر می‌زند گاهی هیچکس نیستم . گاهی یک زن از یک زنده بیشتر می...

Read More

هستن‌های زنانه

خواهش، نیست، مگر، از ته کس راه بیفتد، سرگردان، تا توی جمجمه، و بریزد توی گلو، و لح...

Read More

لذت جنسی

شکل تن تو را گرفته‌ام از بس گرفته‌ام‌ات توی آغوش، وقتی که انگار خوابیده‌ای و چکا...

Read More

من، آغوش‌ام

در ساعت سحر یک چشم با دشنه از وسط نصف می‌شود نیمی به خواب خون می‌رود نیمی کف پای تو ...

Read More

عصر عاشورا

حافظه چیزی ست مثل طناب دار . پوست چیزی‌ست که پاره می‌شود از هراس . چشم چیزی‌ست که پ...

Read More

دربان این درم