ناداستان

تو شبای با هم بودن نمیشه. می پری تو حرفم. حالا که خوابی میام دراز می کشم کنارت با کف د...

Read More

لای گونه هات

سرت، اینجاست. تکیه داده م به دیوار، که شده پشتی تخت، بالش ها پشت سرم اند، رویهم رویه...

Read More

عوضش می کنی؟

دو هفته ی قبل روز یکشنبه پسر من از توی راه زنگ زد گفت که دارد می آید خانه من. با دوست ...

Read More

آدم ام؟