کوتاه

واقعیت از بودن سر باز می زند در نوبت های پی درپی. بهترین کاری که میتوانم بکنم در این ...

Read More

حواس ام هست

اول شما به ما میگویید: پدر سگ!. بعد ما به شما میگوییم: پدر سگ خودتی!. بعد شما میگویید: ...

Read More

احترام متقابل

مرکز قدرت را من تعیین میکنم، وقتی توپ را توی دروازه اش می اندازم – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۰...

Read More

مرکز قدرت