کوتاه

علی عزیز ؟ از بازی ؟ خوش اش نمی آید ؟ چرا ؟ . و اینکه گفته اید «من این بازی را همین‌...

Read More

و، اصولا

فرار فردی پیش از این که به مقوله ی فرار بپردازد، یعنی بتواند بپردازد، به مقوله ی «ف...

Read More

پیش از فرار فردی

چشم هر نویسنده ای برای تماشای زاویه ی خاصی از زاویه ی خاصی از منظره هایی، است. به ای...

Read More

به بیرون، به تو