کوتاه

گاهی انگار قانون طبیعت کارسازتر است از قانون جامعه که چیزی از قانون طبیعت کم دارد ک...

Read More

جای مناسب حس تن

جنبش زنان تنگنای قانون اساسی ایران را به چالش کشیده اما تنگناهای جنبش زنان در ایرا...

Read More

دگرباشی و زنان

برای نویسنده شدن نویسنده باید بود. نه؟ نه. قوه تمیز باید داشت. شعور تشخیص من/ دیگری، ...

Read More

نویسنده

حافظه مخزن حوادث گذشته است. آینده را همین خاطرات گذشته می سازد. اگر پرنده نمی پرید ه...

Read More

انبار خاطرات

قابلیتِ آلتِ جلو جهیده، در تکثیر آحاد خانواده و شهر، با لذتِ دخول در تنِ معشوق که ا...

Read More

وظیفه اعضای بدن

مردن از آن دست تجربه هاست که نباید از دست داد، اما نه در زمانی که زنده ای...

Read More

تناقض تجربه