سرت، اینجاست. تکیه داده م به دیوار، که شده پشتی تخت، بالش ها پشت سرم اند، رویهم رویه...

Read More

عوضش می کنی؟

دو هفته ی قبل روز یکشنبه پسر من از توی راه زنگ زد گفت که دارد می آید خانه من. با دوست ...

Read More

آدم ام؟

فرار فردی پیش از این که به مقوله ی فرار بپردازد، یعنی بتواند بپردازد، به مقوله ی «ف...

Read More

پیش از فرار فردی

چشم هر نویسنده ای برای تماشای زاویه ی خاصی از زاویه ی خاصی از منظره هایی، است. به ای...

Read More

به بیرون، به تو