آهسته از جا بلند شد. کمرش را قوس داد. لحظه ای درنگ کرد. بعد یکی دو قدم آن طرفتر روی زم...

Read More

بود و نبود

 ها، هنوز بخار گرم ازش بلند می‌شه.. آخه از خونه شون تا اينجا شیر توی دبه چه ‌جوری گر...

Read More

ها